ขนส่งกำลังใจ ขอร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสถานการณ์โควิด-19 พลังกายที่เข้มแข็งและจิตใจที่มีพลังจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน 

โรคโควิด-19 ระบาด รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว ประชาชนตอบรับปฏิบัติตามนโยบายรัฐ เว้นระยะห่างทางสังคม กักตัวเองในที่อยู่อาศัย สถานการณ์นี้ทำให้คนไทยระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ภายนอกบ้าน รวมทั้งยังต้องกังวลกับเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกไปซื้ออาหารนอกบ้าน ประชาชนจึงเลือกใช้บริการขนส่งอาหารออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก แต่การเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ประชาชนและกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ได้ต้องการแค่อาหารหล่อเลี้ยงร่างกาย เรายังต้องการอาหารใจด้วย ดังนั้นการส่งกำลังใจให้กันและกันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตในยามนี้ 

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413, JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Illustrator

ไม่ได้อยากเป็นนักเขียน แค่อยากเล่าเรื่อง แต่เรื่องที่เล่าส่วนใหญ่จะใช้การเขียน