สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยขณะนี้ จะขยายความรุนแรงเพียงใด เราไม่อาจคาดการณ์ได้

อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ถ้าเราช่วยกันสถานการณ์จะได้ไม่รุนแรงเลวร้ายมากยิ่งขึ้น

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413, JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Illustrator

บรรณาธิการบริหารบ้านกล้วยออนไลน์ปี 2020 ที่คาดหวังให้ตัวเองมีความสุข และใช้ชีวิตตามคำพูดของวินเซนต์ แวนโก๊ะห์ ‘What is done in love is done well’