ยุคดิจิทัลที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทักษะที่เรียกว่า Soft Skill และ Hard Skill เป็นสิ่งจำเป็น หากใส่ใจพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะทำงานหรือเรียนก็รุ่งเสมอ

มารู้จักทักษะทั้งสองด้าน Soft Skill คือทักษะชีวิต สนใจเรื่องการคิด การวางแผน มีความละมุนละไม ใส่ใจเรื่องคน ใส่ใจสังคม ใส่ใจการสื่อสาร ช่วยให้งานขับเคลื่อนไปได้ ขณะที่ Hard Skill คือทักษะความเชี่ยวชาญในสายงานที่เราสนใจ เป็นทักษะเชิงวิชาการ ข้อมูล ความรู้ที่เราต้องศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ

เราคัดมา 10 ทักษะที่จำเป็นมากสำหรับคนรุ่นใหม่ มาลงรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีทักษะอะไรบ้าง

Critical thinking คิดเชิงวิพากษ์ รู้จักตั้งคำถาม

รู้ไหมว่าในการทำงานและการเรียนรู้ เราต้องเอ๊ะ! ช่างสงสัย คิดและตั้งคำถาม เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ฝึกใคร่ครวญกับข้อมูลที่ได้รับมา ก่อนที่จะเชื่อหรือบอกต่อ เพราะการตั้งคำถามช่วยให้เรามองได้รอบด้าน วางแผนการทำงานและการเรียนได้ดีขึ้น การตั้งคำถามยังต่อยอดให้เกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตามมาอีกมากมาย

มาฝึกตั้งคำถามในการใช้ชีวิตประจำวัน จะทำให้เราเป็นคนช่างสังเกต ไม่คิดเองเออเองไปก่อน และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาอยู่เสมอ

Problem solving เรียนรู้การแก้ปัญหา

คนที่สนุกกับการแก้ปัญหาคือคนที่เรียนรู้ได้มากกว่าคนอื่น เมื่อเกิดปัญหา เราวิเคราะห์รู้สาเหตุว่าปัญหาเกิดจากอะไร เช่นปัญหาอาจจะเกิดจากตัวบุคคล ระบบ สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยอื่น ๆ

ยิ่งเราเผชิญหน้ากับปัญหา ทำให้เราพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหา ทั้งนี้การแก้ปัญหาของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ถ้าชอบแก้ปัญหาก็เหมือนกับว่าได้เรียนรู้อย่างก้าวกระโดด และใช้ชีวิตรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น

Teamwork พลังของทีมช่วยให้ชนะทุกสิ่ง

บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงการทำงานกลุ่ม เพราะการทำงานเป็นทีมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต่างคนต่างที่มา ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ต้องใช้เวลาพูดคุย ถกเถียงในการทำงาน มองในมุมกลับ การได้มีโอกาสทำงานกับคนจำนวนมากก็เป็นข้อดี เพราะเราได้เรียนรู้ความคิดเห็นที่แตกต่าง ได้มุมมองที่หลากหลาย

ถ้าเป็นงานใหญ่ก็ต้องการทีมงานที่แข็งแกร่ง ลองผิดลองถูก เรียนรู้ร่วมกัน และยังสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน หากมีเพื่อนร่วมงานดี ก็ทำให้เราอยากตื่นมาเรียนหรือทำงานทุกวัน ฝึกตัวเองให้คุ้นเคยกับทำงานกลุ่มตั้งแต่บัดนี้ ชีวิตจะดีในขึ้นจริง ๆ นะ!

Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์

การทำงานและการเรียนรู้บางประเภท อารมณ์เป็นเรื่องสำคัญ อาทิ การทำงานศิลปะ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเราต้องรู้จักจัดการอารมณ์ด้วย รักษาสมดุลระหว่างการใช้อารมณ์และเหตุผล ความฉลาดทางอารมณ์ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้ที่จะมีสติในการทำงาน ควบคุมอารมณ์ตนเองให้เหมาะสม ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ ทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibility รับผิดชอบและส่งงานตรงเวลา

รับปากทำงานให้ใคร ต้องไม่เท เพราะความรับผิดชอบแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะทำงานกับใคร ต้องรู้หน้าที่ ภาระรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการส่งงานให้ตรงเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะเราไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียว งานที่เราทำเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเสมอ

Computer Software รู้จักใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการทำงาน ฝึกใช้เทคโนโลยีพื้นฐานให้เป็น เช่น ฝึกฝนใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ทำให้เราทำงานได้รวดเร็ว ยิ่งใช้บ่อย ยิ่งชำนาญ และสร้างสรรค์ผลงานได้ตอบโจทย์ความต้องการที่ตั้งไว้

Project Management บริหารโครงการให้ปัง

ทุกองค์กรล้วนมีโครงการมากมาย การทำโครงการต้องมีผู้นำทำหน้าที่บริหารโครงการให้เสร็จตามเป้าหมาย การบริหารโครงการใช้ทักษะทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่การคิดวางแผน แบ่งงาน จัดตารางเวลา ติดต่อนัดหมาย และประเมินผลโครงการ หนึ่งโครงการที่ได้ลงมือทำ จะทำให้เราเรียนรู้ขอบเขตการทำงานและมีความละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงาน

Marketing ทำการตลาด บอกให้โลกรู้

การตลาดคือเรื่องของธุรกิจ สร้างรายได้ ไม่ว่าจะทำงานสายอาชีพอะไรก็จะต้องมีเรื่องการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง การตลาดคือการทำให้สิ่งที่เราทำได้รับการบอกต่อ ได้รับความสนใจจากผู้คน ขายสินค้าหรือบริการได้ดีขึ้น การมีความสามารถด้านการตลาดจึงจำเป็นในทุกอาชีพ

Writing ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยการเขียน

การเขียนหรือการจดบันทึกคือองค์ประกอบสำคัญในการเรียนและการทำงาน สังเกตได้ว่าเราใช้การเขียนในชีวิตประจำวัน เช่น เขียนอีเมล์ส่งถึงเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกค้า รักจะทำงานอะไรก็ต้องใส่ใจเรื่องการเขียน ฝึกฝนการใช้ภาษาให้เหมาะสม สะกดให้ถูกต้อง ใช้ประโยคที่สละสลวย สุภาพ และเหมาะสมกับบริบทที่เราใช้สื่อสาร ถ้าเราเขียนได้ดี สื่อสารได้ตรงประเด็น ก็ทำให้งานเสร็จลุล่วงได้เร็วกว่าเดิม

Foreign Languages พูดภาษาต่างประเทศได้ มีโอกาสมากกว่า

เรียนรู้ภาษาที่สอง ภาษาที่สามเพิ่มเติม ทำให้เรามีโอกาสทำงานและเรียนรู้ได้หลากหลาย ภาษาเป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนกันได้ พูดบ่อย ใช้บ่อย ไม่อาย ไม่กลัวที่จะสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ ถ้าได้ภาษารับรองว่าไปต่อได้ไกลในการเรียนและการทำงานแน่นอน

ทักษะที่เราหยิบยกมาสรุปย่อให้รู้กัน เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น มีทักษะอีกมากมายที่เราจำเป็นต้องพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ ที่สำคัญคือการมีทัศนคติที่ดีและเชื่อว่าทุกทักษะสามารถฝึกฝนได้ เริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลย อย่ารอช้า!

Reference & Bibliography

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา BR402 Youtube Production, BR404 Broadcasting Project, BR551 Social Broadcasting ภาคการศึกษาที่ 1/2 2564

Writer & Graphic

คติประจำใจ Everything has a reason, even pain. - @therandomvibez