การรับรู้ข่าวสารในยุคดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประวัน โดยในเฉพาะช่วงที่เราต้องเวิร์คฟอร์มโฮม (Work from Home) อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเด็นการดูแลสุขภาพจิตใจจึงมีความสำคัญเพราะผู้คนในสังคมเสพสื่อและใช้โซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลา

การทำ โซเชียลดีท็อกซ์ (Social Detox) คือการบำบัดอาการเสพติดการใช้โซเชียลมีเดียที่มากเกินไป อันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวัน อาจมีความเครียดและความทุกข์ที่ตนเองนั้นเกิดการเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น ถึงแม้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน หลายสิ่งกำลังถูกขับเคลื่อนโดยโซเชียลมีเดีย แต่การมีตัวตนในสังคมออนไลน์มากเท่าไหร่ ตัวตนที่แท้จริงก็อาจถูกกลืนหายไปมากเท่านั้น

เราขอแนะนำ 4 วิธีการในการทำ Social Detox ให้สุขภาพกาย สุขภาพใจของคุณแข็งแรงขึ้น

4 วิธีการทำโซเชียลดีท็อกซ์เบื้องต้น

วิธีแรก กำหนดเวลาออฟไลน์ เพราะปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการเล่นอินเทอร์เน็ตมากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก การเลือกช่วงเวลาปิดการเชื่อมต่อสื่อสารจะช่วยลดการปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่จำเป็นได้มากขึ้น

วิธีที่สอง ปิดการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็น เช่น นอกเวลางานให้ลดการติดต่อสื่อสารลง รวมถึงปิดการแจ้งเตือนของกลุ่มไลน์ ร้านค้า เกม และการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่ไม่สำคัญ

วิธีที่สาม ไม่ใช้โทรศัพท์ในการตั้งปลุก เพื่อลดพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์ติดเตียงก่อนตื่นนอน พฤติกรรมดังกล่าวทำให้เสียเวลาในการทำกิจกรรมต่างได้น้อยลงในแต่ละวัน

วิธีที่สี่ หากิจกรรมออฟไลน์ หากเราจัดสรรเวลาว่างจากการเล่นโซเชียลมีเดียได้มากขึ้น ลองมองหากิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกที่ยังไม่เคยทำ เป็นโอกาสดีที่จะได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ให้เน้นกิจกรรมที่อยู่กับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อน เราจะใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 

การใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มากเกินไปและผิดวิธีจะส่งผลต่อพฤติกรรมในระยะยาวที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ เช่น อาการปวดเมื่อยร่างกาย ปวดตา และรู้สึกกระวนกระวายเมื่อไม่ได้เล่น เกิดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในแง่ลบ อาการดังกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุจากการเล่นโซเชียลมีเดียที่ผิดวิธี 

เพราะฉะนั้นเพียงแค่ลดเวลาการใช้งาน ทำตามวิธีที่แนะนำ พักกาย พักใจ หยุดพักจากโซเชียลมีเดียบ้าง ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับโลกของความเป็นจริง จะทำให้เรามีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้น

Reference & Bibliography

  • Is it time you went on a social media detox ? สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จาก, https://www.medicalnewstoday.com/articles/321498
  • คนไทยใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตสูง ‘อันดับห้า’ ของโลก. Bangkokbiznews, สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จาก, https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867408
  • RAMA Channel ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จาก, https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel
  • ขอขอบคุณภาพประกอบ. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จาก, Canva.com Online Design Made Easy www.canva.com

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Graphic

คำกล่าวของ Leonardo da Vinci บอกไว้ว่า การมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้น ยังไม่พอ เราต้องรู้จักนำมาใช้ และการมีความตั้งใจอย่างเดียวนั้น ยังน้อยไป เราต้องรู้จักลงมือทำ