ชีวิตของฉันเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 เปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อก่อนฉันรู้สึกอยากอยู่บ้านมากกว่าการออกไปเรียน หรือออกเดินทางไปข้างนอก แต่ในตอนนี้แม้จะอยากออกไปเที่ยวนอกบ้านมากเพียงใด ฉันก็ต้องอดทนเก็บตัวอยู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนัก

Additional Information

ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขจรจิต บุนนาค และผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer & Illustrator

พิสูจน์การมีตัวตนผ่านตัวหนังสือและเล่าเรื่องราวผ่านงานเขียน