หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surut Osathanugrah Library) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยืนหยัดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สามารถใช้บริการได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด-19 มีมาตรการในการป้องกันและรักษาระยะห่างเช่นเดียวกัน หามุมสงบอ่านหนังสือในมหาวิทยาลัยมาใช้บริการได้ตามวันและเวลาทำการ

อาจารย์พิมพินี ดำสงค์ หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า หอสมุดสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โดยนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้บริการที่เคาน์เตอร์ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

วิธีการยืมหนังสือของหอสมุดสุรัตน์ฯ ยังคงยึดกฎตามเดิม หากเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถยืมได้จำนวน 10 เล่ม ต่อระยะเวลา 7 วัน แต่มีการยืดหยุ่นให้ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาที่มหาวิทยาลัยได้ หรือสำหรับนักศึกษาที่เรียนออนไลน์จะสามารถ Renew หรือยืดระยะเวลาการคืนหนังสือทางออนไลน์ได้ และจะมีการละเว้นค่าปรับให้ในทุกกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการที่หอสมุดสุรัตน์ฯ แต่เฉพาะช่วงที่มีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เท่านั้น หรือจนกว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่อีกครั้ง

อาจารย์พิมพินี กล่าวว่า มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะยึดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยจะเปิดให้ใช้ช่องทางการเข้า-ออกเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และจะมีจุดคัดกรองตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ซึ่งเป็นทางเข้าของหอสมุดสุรัตน์ฯ นักศึกษาจะต้องสแกน BU Check in ก่อนเข้าใช้บริการหอสมุดสุรัตน์ฯ ซึ่งสามารถสแกนมาล่วงหน้าได้หนึ่งวัน เพราะอายุการใช้งานของ BU Check in คือ 24 ชั่วโมง หรือนักศึกษาจะสแกนที่จุดคัดกรองวันต่อวันก็ขึ้นอยู่กับความสะดวก

หลังจากสแกน BU Check in เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องสแกน BU Safe และวัดอุณหภูมิ เพื่อเข้าใช้บริการหอสมุดสุรัตน์ฯ โดยจะมีเจลล้างมือให้บริการและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าใช้พื้นที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

การควบคุมจำนวนนักศึกษาในพื้นที่หอสมุดสุรัตน์ สำหรับนักศึกษาที่สแกนและทำตามขั้นตอนที่จุดคัดกรองชั้น 1 แล้ว จะสามารถเข้าใช้พื้นที่ทั่วไปในหอสมุดได้ แต่จะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อง 1.5 เมตร

ส่วนของห้องค้นคว้าและห้องชมวิดีทัศน์ ทางหอสมุดจะจำกัดจำนวนคนให้เข้าชมเพียง 5 คนต่อ 1 ห้อง และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใช้งาน สำหรับห้องอื่นที่เปิดให้ใช้งานภายในหอสมุด ทางแผนกอาคารจะมีการกำหนดไว้ว่าแต่ละห้องจะสามารถเข้าใช้งานได้จำนวนคนที่มีการแจ้งข้อมูลไว้ด้านหน้าห้อง

ถึงแม้ช่วงเวลานี้จำนวนนักศึกษาที่ใช้บริการค่อนข้างน้อย หอสมุดสุรัตน์ฯ ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยที่พร้อมจะให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Reference & Bibliography

  • อาจารย์พิมพินี ดำสงค์ หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surut Osathanugrah Library) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จาก, http://library.bu.ac.th
  • ประวัติของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จาก, https://www.bu.ac.th/th/about/history

Additional Information

ผลงานเขียนชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CJR411,JR413 Newspaper Workshop, CJR413,JR414 Magazine Workshop ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์

Writer

งานเขียนไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำ แต่เป็นสิ่งแรกที่เราจะทำ

Photographer

เป็นคนใจบาง บางวันชาบู บางวันหมูกระทะ