ปารุสก์ พรหมจักรินทร์

เก็บรวบรวมสิ่งที่ชื่นชอบไว้ในภาพถ่าย ชอบค้นหาแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารใหม่ ๆ บรรยายมันออกมาเป็นเรื่องราว

คนรุ่นใหม่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Education)

วิเคราะห์ความคิดที่มีต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21

อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์คือบทเรียนเปลี่ยนชีวิต

ลดอุบัติเหตุได้ หากเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท