กัญญ์วรา ศรีนางใย

นิสัยลึก ๆ เป็นคนที่ชอบอ่าน ชอบเขียน จะเลือกอ่านในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่สนุก เพราะเราจะได้ enjoy กับสิ่ง ๆ นั้น

คนรุ่นใหม่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Education)

วิเคราะห์ความคิดที่มีต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21