ฮาริส ถนอมวงษ์

นักศึกษาสาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

One Day Trip เที่ยวใน Hometown ที่บ้านน้ำเชี่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดตราด

เที่ยวใกล้บ้าน การเดินทางแบบธรรมดา เยียวยาหัวใจในช่วง Covid-19