อลงกรณ์ รัตตะเวทิน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ที่มุ่งแชร์ประสบการณ์ด้านงานข่าวและการสร้างคอนเทนต์ เพื่อมิติแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้สึกผ่านการสื่อสารด้วยตัวอักษร I ศิษย์เก่านิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์) และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

แสนยานุภาพของศาสตร์ ‘พีอาร์’ ในยุคดิจิทัล

ก้าวไปสู่โลกอนาคตด้วยการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล